homeการผลิตพืชผัก ปวช.2
personperson_add
การผลิตพืชผัก ปวช.2

ผู้สอน
นางสาว เกศกนก วงศ์ชยานันท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การผลิตพืชผัก ปวช.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11570

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)