วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตร (1/4 - 2557)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเรียนรู้เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตรได้