วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตร (1/4 - 2557)

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเรียนรู้เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตรได้