English for the workplace

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ