homeห้องคนเก่ง class start เบื้องต้น
personperson_add
ห้องคนเก่ง class start เบื้องต้น

ผู้สอน
ปัญญ์ชลี เต่าทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องคนเก่ง class start เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11579

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ClassStart.org ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนของไทย เพื่อให้ผู้สอนจัดการชั้นเรียนได้อย่างสะดวกขึ้นจริงและให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถของระบบในปัจจุบัน ได้แก่


* การให้การบ้านกลุ่มและเดี่ยว
* การตรวจการบ้าน
* การให้คะแนน
* การดาวน์โหลดคะแนนรวมเพื่อการคำนวณเกรด
* การจัดการเอกสารการสอน
* การมีผู้ช่วยสอน
* ข่าวประกาศของชั้นเรียน
* เว็บบอร์ดสนทนาในชั้นเรียน
* บันทึกการเรียนรู้ (Reflective journal)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)