homeวิชา การขับยนต์
personperson_add
วิชา การขับยนต์

ผู้สอน
คำปอง มนขุนทด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา การขับยนต์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11582

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะรายวิชา

รหัสวิชา2501-2012ชื่อวิชาการขับรถยนต์

หน่วยกิต1 – 3 – 2เวลาเรียนต่อภาค4 x 17 =
68ชั่วโมง

.............................................................................................................................................................

รายวิชาตามหลักสูตร

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจโครงสร้าง หลักการทำงานของระบบต่างๆ
การใช้และบำรุงรักษารถยนต์

2. สามารถบำรุงรักษารถยนต์ตามหลักการและกระบวนการ
และขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎจราจร

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการขับรถยนต์
โดยคำนึงถึงวินัยจราจร ความปลอดภัย ประหยัดและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงานของระบบต่างๆ
ของรถยนต์ การใช้ บำรุงรักษาและขับรถยนต์อย่างปลอดภัยและถูกกฎจราจร

2. เตรียมรถยนต์ก่อนใช้งานตามหลักการและกระบวนการ

3. ขับรถยนต์ตามหลักการและกระบวนการด้วยความปลอดภัยและถูกกฎจราจร

4. บำรุงรักษารถยนต์หลังใช้งานตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการขับรถยนต์ กฎจราจร
เครื่องยนต์ ระบบต่างๆ ของรถยนต์การบำรุงรักษารถยนต์ การเตรียมและการติดเครื่องยนต์
การขับเคลื่อน การชะลอความเร็ว การหยุดรถยนต์และการขับเคลื่อนรถยนต์ในสภาวะต่างๆ ตามกฎจราจร

1.ความปลอดภัย                                                    จำนวน 4 คาบ

2.กฎหมายจราจร                                                    จำนวน 8 คาบ

3.ส่วนประกอบและโครงสร้างรถยนต์                         จำนวน 4 คาบ

4.หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบต่างๆ                  จำนวน 8 คาบ

5.การบำรุงรักษารถยนต์                                           จำนวน 8 คาบ

6.การใช้งานรถยนต์                                                 จำนวน 36 คาบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)