homeถาม-ตอบ ศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก
person
ถาม-ตอบ ศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก

ผู้สอน
นาย วิศรุต ราฟาแอล ปัญจลาภสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ถาม-ตอบ ศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11591

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แลกเปลียนประสบการณ์ทางศาสนา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)