homeการใช้ภาษาไทย
personperson_add
การใช้ภาษาไทย

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การใช้ภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11592

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิธีการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และมีศิลปะในการใช้คำในภาษาไทย ศึกษาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันทั้งภาษามาตรฐาน และภาษานอกแบบที่มีปรากฏในการสื่อสาร เช่น ภาษาโฆษณา ภาษาสแลง เป็นต้น ศึกษาวิเคราะห์ผลงานการเขียนที่ดีเด่นในการใช้ภาษาไทย การแสดงออกทางความคิดและศิลปะการใช้ถ้อยคำ ฝึกทักษะในการเขียน ถ่ายทอด และเรียบเรียงความคิด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)