การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มเสาร์เช้า 303

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกทักษะทั้ง 4 ที่ใช้ในการสื่อสาร คือการฟัง พูด อ่านและเขียน และศึกษาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การจับใจความสำคัญ การพูดในที่ชุมชน การอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์ต่าง ๆ และการเขียนงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ