homeการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มเสาร์เช้า 303
personperson_add
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มเสาร์เช้า 303

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มเสาร์เช้า 303

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11593

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกทักษะทั้ง 4 ที่ใช้ในการสื่อสาร คือการฟัง พูด อ่านและเขียน และศึกษาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การจับใจความสำคัญ การพูดในที่ชุมชน การอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์ต่าง ๆ และการเขียนงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)