homeการฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
personperson_add
การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11594

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการรับสารอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกทักษะการฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความรอบรู้ มีประสบการณ์และสร้างจินตนาการ การพัฒนาความสามารถในการจับใจความสำคัญ การสรุปประเด็น การวิเคราะห์และประเมินค่าทั้งสาระความรู้และบันเทิงคดี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)