90307008 ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่มศุกร์บ่าย 101

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคนิคการใช้ภาษาไทยในสื่อ การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของภาษาสื่อสารมวลชน ที่ปรากฏทางสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อมวลชนอื่นๆ