home90307008 ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่มศุกร์บ่าย 101
personperson_add
90307008 ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่มศุกร์บ่าย 101

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
90307008 ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่มศุกร์บ่าย 101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11595

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคนิคการใช้ภาษาไทยในสื่อ การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของภาษาสื่อสารมวลชน ที่ปรากฏทางสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อมวลชนอื่นๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)