เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

90307008 ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่มศุกร์บ่าย 101

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เทคนิคการใช้ภาษาไทยในสื่อ การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของภาษาสื่อสารมวลชน ที่ปรากฏทางสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อมวลชนอื่นๆ