หน่วยที่ 5 ยับยั้งชั่งใจ ป.6

คำอธิบายชั้นเรียน

-พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

พ ๒.๑ ป. ๖/๒  วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร