1/57 จิตวิทยาสำหรับครู - คณิตศาสตร์ 07

คำอธิบายชั้นเรียน

จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพ การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต