home1/57 จิตวิทยาสำหรับครู - คณิตศาสตร์ 07
personperson_add
1/57 จิตวิทยาสำหรับครู - คณิตศาสตร์ 07

ผู้สอน
ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1/57 จิตวิทยาสำหรับครู - คณิตศาสตร์ 07

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11613

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพ การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)