เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1/57 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสำหรับครู - ภาษาไทย 05

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การใช้งานระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการจัดพิมพ์เอกสาร โปรแกรมการนำเสนอผลงานวิชาการ การใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้จนสามารถเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ