1/57 ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
ผู้สอน

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
1/57 ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11618

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่าน การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง เพลงพื้นบ้านของไทย การอ่านสารประเภทต่างๆ โดยใช้การอ่านจับใจความสำคัญ การตีความและประเมินคุณค่าจากสิ่งที่อ่าน การเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็ก หลักพื้นฐานของการเขียน การฝึกเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง การเขียนเพื่อธุรกิจ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเชิงวิชาการ ฝึกปฏิบัติทักษะการเขียนโดยการใช้ภาษาในการเขียนอย่างมีศิลปะ การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน หลักการสังเกตเบื้องต้นสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.