home1/57 ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
person
1/57 ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา

ผู้สอน
ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
1/57 ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11618

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่าน การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง เพลงพื้นบ้านของไทย การอ่านสารประเภทต่างๆ โดยใช้การอ่านจับใจความสำคัญ การตีความและประเมินคุณค่าจากสิ่งที่อ่าน การเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็ก หลักพื้นฐานของการเขียน การฝึกเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง การเขียนเพื่อธุรกิจ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเชิงวิชาการ ฝึกปฏิบัติทักษะการเขียนโดยการใช้ภาษาในการเขียนอย่างมีศิลปะ การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน หลักการสังเกตเบื้องต้นสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)