1/57 ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่าน การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง เพลงพื้นบ้านของไทย การอ่านสารประเภทต่างๆ โดยใช้การอ่านจับใจความสำคัญ การตีความและประเมินคุณค่าจากสิ่งที่อ่าน การเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็ก หลักพื้นฐานของการเขียน การฝึกเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง การเขียนเพื่อธุรกิจ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเชิงวิชาการ ฝึกปฏิบัติทักษะการเขียนโดยการใช้ภาษาในการเขียนอย่างมีศิลปะ การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน หลักการสังเกตเบื้องต้นสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน