ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณสุข

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดและความหมายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การนำแนวคิดเชิงระบบมาจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข การจัดองค์กรเพื่อบริหารระบบสารสนเทศ ตลอดจนการนำระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อการบริหารและบริการสาธารณสุข รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการสารสนเทศงานสาธารณสุข