homeระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณสุข
personperson_add
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณสุข

ผู้สอน
person
วิทวัส กมุทศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณสุข

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11623

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและความหมายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การนำแนวคิดเชิงระบบมาจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข การจัดองค์กรเพื่อบริหารระบบสารสนเทศ ตลอดจนการนำระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อการบริหารและบริการสาธารณสุข รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการสารสนเทศงานสาธารณสุข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)