ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณสุข

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและความหมายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การนำแนวคิดเชิงระบบมาจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข การจัดองค์กรเพื่อบริหารระบบสารสนเทศ ตลอดจนการนำระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อการบริหารและบริการสาธารณสุข รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการสารสนเทศงานสาธารณสุข