วิชา หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4131101Z

คำอธิบายชั้นเรียน

แนะนำความรู้ในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบไปด้วย ภาพจำลองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศ การบริหารความซับซ้อน กระบวนการเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ระบบเข้าสู่องค์การ การบริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ การประกันและรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และแขนงวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบที่เกิดต่อสังคม