วิชา หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4131101Z
ผู้สอน

อาจารย์ ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชา หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4131101Z

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11628

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คำอธิบายชั้นเรียน

แนะนำความรู้ในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบไปด้วย ภาพจำลองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศ การบริหารความซับซ้อน กระบวนการเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ระบบเข้าสู่องค์การ การบริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ การประกันและรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และแขนงวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบที่เกิดต่อสังคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.