homeวิชา  การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสนเทศ 4123905Z
personperson_add
วิชา  การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสนเทศ 4123905Z

ผู้สอน
อาจารย์ ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา  การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสนเทศ 4123905Z

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11629

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการสัมมนา วิธีการอ่านงานวิจัยจากแหล่งต่างๆ รับฟังบรรยายวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นหาปัญหาปัจจุบันเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอและการอภิปรายเรื่องต่างๆ กรณีศึกษาจัดสัมมนาและทำรายงานสรุปผลการจัดสัมมนา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)