homeวิชา  การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสนเทศ 4123905Z
person
วิชา  การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสนเทศ 4123905Z

ผู้สอน
อาจารย์ ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา  การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสนเทศ 4123905Z

Class ID
11629

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการสัมมนา วิธีการอ่านงานวิจัยจากแหล่งต่างๆ รับฟังบรรยายวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นหาปัญหาปัจจุบันเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอและการอภิปรายเรื่องต่างๆ กรณีศึกษาจัดสัมมนาและทำรายงานสรุปผลการจัดสัมมนา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)