เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา  การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสนเทศ 4123905Z

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการสัมมนา วิธีการอ่านงานวิจัยจากแหล่งต่างๆ รับฟังบรรยายวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นหาปัญหาปัจจุบันเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอและการอภิปรายเรื่องต่างๆ กรณีศึกษาจัดสัมมนาและทำรายงานสรุปผลการจัดสัมมนา