กฎหมายเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

วิชากฎหมายเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1