เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

mcc-06-ศศ 0229 การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่ลาน้อย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

รายวิชา ศศ 0229 การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น Introduction of Social Research 3 (2-2-5)

เป็นวิชาที่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทุกคนต้องเรียนก่อนการทำสารนิพนธ์

รับผิดชอบ โดย อาจารย์สุรินทร์   มหาวรรณ์ ครูชำนาญการ