homeพื้นฐานการศึกษา
person
พื้นฐานการศึกษา

ผู้สอน
นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
พื้นฐานการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11634

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมาย ความมุ่งหมายและความสำคัญของการศึกษา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ระบบการจัดการศึกษาของไทย แผนการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกที่มีต่อการปฏิรูปการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาไทย บทบาทของการศึกษากับการพัฒนาประเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)