เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พื้นฐานการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมาย ความมุ่งหมายและความสำคัญของการศึกษา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ระบบการจัดการศึกษาของไทย แผนการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกที่มีต่อการปฏิรูปการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาไทย บทบาทของการศึกษากับการพัฒนาประเทศ