homeพื้นฐานการศึกษา
personperson_add
พื้นฐานการศึกษา

ผู้สอน
นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พื้นฐานการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11634

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความมุ่งหมายและความสำคัญของการศึกษา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ระบบการจัดการศึกษาของไทย แผนการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกที่มีต่อการปฏิรูปการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาไทย บทบาทของการศึกษากับการพัฒนาประเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)