พื้นฐานการศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความมุ่งหมายและความสำคัญของการศึกษา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ระบบการจัดการศึกษาของไทย แผนการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกที่มีต่อการปฏิรูปการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาไทย บทบาทของการศึกษากับการพัฒนาประเทศ