สังคมศาสตร์กับการพัฒนา_หมู่เรียน_17.3

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของสังคมศาสตร์ แนวคิดและทฤษฏีทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา