เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมศาสตร์กับการพัฒนา_หมู่เรียน_17.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของสังคมศาสตร์ แนวคิดและทฤษฏีทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา