3061403 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

การอภิปรายเกี่ยวกลยุทธ์ และการจัดการสำหรับองค์กรธุรกิจ แนวโน้มของศาสตร์ธุรกิจและด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และเครื่องมือทางการธุรกิจสมัยใหม่ การศึกษาดูงานด้านธุรกิจและเทคโนโลยี