เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ป.5/3 กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนชั้นนี้ น่ารักที่สุด

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom ด้วยกันนะคะ เนื้อหาบทเรียน เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 5 เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้ ป. 5 ( เล่ม 1 ) บทที่ 1. การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

- สิ่งมีชีวิตสืบพันธ์เพื่อการดำรงพันธ์

- การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช

- การสืบพันธุ์และการขยายสพันธุ์สัตว์

- พฤติกรรมสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

- ความหลากหลายของพืชและสัตว์

บทที่ 2 วัสดุและสมบัติของวัสดุ

- วัสดุในชีวิตประจำวัน

- สมบัติของวัสดุ

- สมบัติของสารในสถานะต่างๆ