เทคโนโลยีการศึกษา (103111)

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญ หลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิธีระบบ การสื่อความหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การจำแนกประเภทสื่อการเรียนการสอน การเลือก และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียน การสอน การผลิต การประเมินผลและการบำรุงรักษาสื่อการเรียนการสอน