ผู้สอน
นาย อนุศร หงษ์ขุนทด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีการศึกษา (103111)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11658

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญ หลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิธีระบบ การสื่อความหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การจำแนกประเภทสื่อการเรียนการสอน การเลือก และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียน การสอน การผลิต การประเมินผลและการบำรุงรักษาสื่อการเรียนการสอน