เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีการศึกษา (103111)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญ หลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิธีระบบ การสื่อความหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การจำแนกประเภทสื่อการเรียนการสอน การเลือก และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียน การสอน การผลิต การประเมินผลและการบำรุงรักษาสื่อการเรียนการสอน