homeเทคโนโลยีการศึกษา (103111)
personperson_add
เทคโนโลยีการศึกษา (103111)

ผู้สอน
นาย อนุศร หงษ์ขุนทด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีการศึกษา (103111)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11658

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญ หลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิธีระบบ การสื่อความหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การจำแนกประเภทสื่อการเรียนการสอน การเลือก และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียน การสอน การผลิต การประเมินผลและการบำรุงรักษาสื่อการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)