homeเทคโนโลยีการศึกษา (103111)
person
เทคโนโลยีการศึกษา (103111)

ผู้สอน
นาย อนุศร หงษ์ขุนทด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา (103111)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11658

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญ หลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิธีระบบ การสื่อความหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การจำแนกประเภทสื่อการเรียนการสอน การเลือก และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียน การสอน การผลิต การประเมินผลและการบำรุงรักษาสื่อการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)