ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา(กลุ่มนนทบุรี)


ผู้สอน
ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา(กลุ่มนนทบุรี)

รหัสวิชา
1166

สถานศึกษา
สถาบันรัชต์ภาคย์

คำอธิบายวิชา

ชื่อหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา

วุฒิภาษาไทย      ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
วุฒิภาษาอังกฤษ  M.Ed.  (Educational Administration)

ศึกษารายวิชา  30 หน่วยกิต
ค้นคว้าอิสระ  6  หน่วยกิต
รวม  36  หน่วยกิต

เรียนเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และหรือวันหยุดราชการ

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books