ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา(กลุ่มนนทบุรี)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชื่อหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา

วุฒิภาษาไทย      ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
วุฒิภาษาอังกฤษ  M.Ed.  (Educational Administration)

ศึกษารายวิชา  30 หน่วยกิต
ค้นคว้าอิสระ  6  หน่วยกิต
รวม  36  หน่วยกิต

เรียนเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และหรือวันหยุดราชการ