โปรเจค_จบ นักศึกษาปี 4 รหัส 54 สาขาวิทยการคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สรุป เทอม 1/57  รับเป็นที่ปรึกษา นักศึกษา 8 คน 5 กลุ่ม