โปรเจค_จบ นักศึกษาปี 4 รหัส 54 สาขาวิทยการคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

สรุป เทอม 1/57  รับเป็นที่ปรึกษา นักศึกษา 8 คน 5 กลุ่ม