วิชาพลังงานทางเลือก

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาพลังงานทางเลือก เป็นวิชาที่ว่าด้วยการหาพลังงานรอบตัวเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ น้ำ ลม คลื่น การเคลื่อนไหว ของเสียจากครัวเรือน และอื่นๆ นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้