วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ทับ1

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา ทดลอง โดยฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของสารรอบตัวได้แก่ สถานะ ความร้อน สารละลายกรด เบส