เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ทับ1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา ทดลอง โดยฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของสารรอบตัวได้แก่ สถานะ ความร้อน สารละลายกรด เบส