คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ