การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร