การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร