การผลิตสื่อออนไลน์

ฤทธิโรจน์ ใบแก้ว

สำนักงาน กศนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การผลิตสื่อออนไลน์ ให้มีความน่าสนใจ และผู้เรียนเข้าใจง่าย