การจัดการเรียนรู้ (1025301)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนรายวิชาพื้นฐานทางการศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ