411-112 Reading and Writing Development

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักและการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ สังเคราะห์ และการเขียนตามวัตถุประสงค์