เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

411-112 Reading and Writing Development

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาหลักและการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ สังเคราะห์ และการเขียนตามวัตถุประสงค์