เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BA 2304 ภาคเรียนที่ 1/2557 (AA)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สอนโดย ผศ.ดร.สุธีรา อะทะวงษา

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย