ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1)


ผู้สอน
นาง รุ่งนภา กลิ่นกลาง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1)

รหัสวิชา
117

สถานศึกษา
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ง๒๑๑๐๒   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒                         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ภาคเรียนที่ ๒                                                           เวลา  ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐ หน่วยกิต

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ บทบาท องค์ประกอบ หลักการ ของการทำงานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคม คอมพิวเตอร์ ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการทำงาน และใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล ได้รับการพัฒนาทั้งด้านบุคลิกภาพและความสามารถ มีทักษะในการดำรงชีวิต เป็นผู้มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพสุจริตเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ตัวชี้วัด  ง ๓.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓,  ง ๔.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓

รวมตัวชี้วัด          ๖   ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books