เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CHM 311 1/2557 เคมีอินทรีย์ 3 (Organic Chemistry III)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เคมีของสารประกอบเฮทเทโรไซคลิกที่มีไนโตรเจนและเฮทเทโรอะตอมอื่นๆ: การเตรียมและสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก วิธีการและกลวิธีการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์: ทบทวนปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญที่เรียนมาก่อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างพันธะคาร์บอน-คาร์บอน การสร้างวง ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และปฏิกิริยาของสารประกอบโลหะอินทรีย์ กลวิธีการสังเคราะห์สารโดยอาศัยวิธีการสังเคราะห์ย้อนกลับโดยการยกตัวอย่างประกอบ