การวางแผนและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (1/2557)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชานี้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร