การวางแผนและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (1/2557)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร