การวางแผนและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (1/2557)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร