ผู้สอน
ดร. กันยา กองสูงเนิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Writing Skills


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11703

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ทั้งระดับประโยค ย่อหน้า และความเรียง