เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SWU 141(B07)1/57 : INFORMATION LITERACY SKILLS

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความสำคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ ในยุคสังคมสารสนเทศ
2.เพื่อให้นิสิตมีทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้งานและรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3.เพื่อ ให้นิสิตรู้จักแหล่งข้อมูลและสารสนเทศ วิธีการค้นหา การประเมิน และนำสารสนเทศไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเห็นคุณค่าของสารสนเทศที่มีต่อตนเองและสังคม
4.เพื่อให้สามารถนำเสนอสารสนเทศด้วยวิธีการและรูปแบบที่ถูกต้องได้อย่างเหมาะสม
การประเมินผลการเรียน
การประเมินงานมอบหมาย 15%
การสอบกลางภาค 30%
การประเมินโครงงานครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ด้วยการสะท้อนคิด (Reflection process) 35%
การนำเสนอโครงงาน
เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
A มากกว่าหรือเท่ากับ 80 %
B+ มากกว่าหรือเท่ากับ 75 % และ น้อยกว่า 80 %
B มากกว่าหรือเท่ากับ 70 % และ น้อยกว่า 75 %
C+ มากกว่าหรือเท่ากับ 65 % และ น้อยกว่า 70 %
C มากกว่าหรือเท่ากับ 60 % และ น้อยกว่า 65 %
D+ มากกว่าหรือเท่ากับ 55 % และ น้อยกว่า 60 %
D มากกว่าหรือเท่ากับ 50 % และ น้อยกว่า 55 %
E น้อยกว่า 50 %