ทักษะและกลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รูปแบบและวิธีการในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อความคิดตามรูปแบบและวิธีการในการเขียนที่ถูกต้อง