ทักษะและกลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รูปแบบและวิธีการในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อความคิดตามรูปแบบและวิธีการในการเขียนที่ถูกต้อง