homeTeaching Aids for English Instruction
personperson_add
Teaching Aids for English Instruction

ผู้สอน
วรพรรณ ทิพรส
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Teaching Aids for English Instruction

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11714

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์บทเรียนเพื่อการสร้างสื่อ ประเภทของสื่อที่เหมาะสม การผลิตสื่อ การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อเฉพาะตามระดับการศึกษา การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)