Teaching Aids for English Instruction

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์บทเรียนเพื่อการสร้างสื่อ ประเภทของสื่อที่เหมาะสม การผลิตสื่อ การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อเฉพาะตามระดับการศึกษา การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน