homeTeaching Aids for English Instruction
person
Teaching Aids for English Instruction

ผู้สอน
วรพรรณ ทิพรส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Teaching Aids for English Instruction

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11714

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์บทเรียนเพื่อการสร้างสื่อ ประเภทของสื่อที่เหมาะสม การผลิตสื่อ การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อเฉพาะตามระดับการศึกษา การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)