เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Teaching Aids for English Instruction

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์บทเรียนเพื่อการสร้างสื่อ ประเภทของสื่อที่เหมาะสม การผลิตสื่อ การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อเฉพาะตามระดับการศึกษา การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน