homeBA 2304 ภาคเรียนที่ 1/2557 (AB)
person
BA 2304 ภาคเรียนที่ 1/2557 (AB)

ผู้สอน
ผศ.ดร. สุธีรา อะทะวงษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
BA 2304 ภาคเรียนที่ 1/2557 (AB)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11717

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สอนโดย ผศ.ดร.สุธีรา อะทะวงษา

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)