การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ห้องที่ 2


ผู้สอน
นาย ไสว ภู่ทับทิม
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ห้องที่ 2

รหัสวิชา
1172

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คำอธิบายวิชา

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

           ศึกษาหลักการการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  ความมุ่งหมายของการศึกษา
ประเภทเครื่องมือการวัดผลทางการศึกษา การสร้างและการหา คุณภาพเครื่องมือแต่ละ
ประเภท การสร้างแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย สถิติสำหรับการวัดและประเมินผล ทางการศึกษา คะแนนและการแปลความหมาย
ของคะแนน การตัดสินผลการเรียน ตลอดจนศึกษาค้นคว้า รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books