homeการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ห้องที่ 2
person
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ห้องที่ 2

ผู้สอน
นาย ไสว ภู่ทับทิม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ห้องที่ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1172

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

           ศึกษาหลักการการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  ความมุ่งหมายของการศึกษา
ประเภทเครื่องมือการวัดผลทางการศึกษา การสร้างและการหา คุณภาพเครื่องมือแต่ละ
ประเภท การสร้างแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย สถิติสำหรับการวัดและประเมินผล ทางการศึกษา คะแนนและการแปลความหมาย
ของคะแนน การตัดสินผลการเรียน ตลอดจนศึกษาค้นคว้า รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)