เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ห้องที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

           ศึกษาหลักการการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  ความมุ่งหมายของการศึกษา
ประเภทเครื่องมือการวัดผลทางการศึกษา การสร้างและการหา คุณภาพเครื่องมือแต่ละ
ประเภท การสร้างแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย สถิติสำหรับการวัดและประเมินผล ทางการศึกษา คะแนนและการแปลความหมาย
ของคะแนน การตัดสินผลการเรียน ตลอดจนศึกษาค้นคว้า รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน