ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน257

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลแบบองค์รวมในผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในระยะเฉียบพลัน เรื้อรัง ฉุกเฉิน วิกฤต จนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต