homeปฏิบัติการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน257
personperson_add
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน257

ผู้สอน
นาวาโทหญิง ธิดาทิพย์ หนูลอย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน257

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11722

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลแบบองค์รวมในผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในระยะเฉียบพลัน เรื้อรัง ฉุกเฉิน วิกฤต จนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)