56073.121 วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC060

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC060

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการเชิงธุรกิจ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการ แก้ปัญหาเชิงธุรกิจ การรักษาข้อมูลสำหรับขององค์การให้เป็นความลับ