บธ 0113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ การวางแผนแก้ปัญหา ความจำเป็นขอบข่ายของการวิเคราะห์วัฏจักรของระบบ การออกแบบระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบการนำข้อมูลเข้าและข้อมูลออก การออกแบบแฟ้มข้อมูล เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบที่ออกแบบ การนำไปใช้งาน รวมถึงการแก้ไขและบำรุงรักษา ลักษณะของการออกแบบระบบที่ดี การจัดทำเอกสารประกอบการออกแบบ