homeบธ 0113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
personperson_add
บธ 0113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ผู้สอน
นาย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
บธ 0113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11726

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ การวางแผนแก้ปัญหา ความจำเป็นขอบข่ายของการวิเคราะห์วัฏจักรของระบบ การออกแบบระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบการนำข้อมูลเข้าและข้อมูลออก การออกแบบแฟ้มข้อมูล เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบที่ออกแบบ การนำไปใช้งาน รวมถึงการแก้ไขและบำรุงรักษา ลักษณะของการออกแบบระบบที่ดี การจัดทำเอกสารประกอบการออกแบบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)