ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนนามนพิทยาคม