homeเทคโนโลยีสำนักงาน
personperson_add
เทคโนโลยีสำนักงาน

ผู้สอน
นาย ณัฐพล ประสานนานุรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสำนักงาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11734

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการสอน วิชา เทคโนโลยีสำนักงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.