homeมานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม
personperson_add
มานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม

ผู้สอน
Dr. Phodchara Suwannaphachana
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11736

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนรายวิขา มานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม 1/2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)