homeMK 3311_1/57
personperson_add
MK 3311_1/57

ผู้สอน
สุทธดา ขัตติยะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
MK 3311_1/57

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11739

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาที่ศึกษาถึงสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด ผลกระทบของการดำเนินธุรกิจต่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์สังคมพร้อมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)