เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MK 3311_1/57

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาที่ศึกษาถึงสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด ผลกระทบของการดำเนินธุรกิจต่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์สังคมพร้อมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม